Ubezpieczenia na życie

dla osób od 18 do 55 roku życia

Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE

 

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia

NUMERY POLIS:

EP3372

EP3373

EP3374 

EP6510 

EP8518 

EP8519 

EP3376 

EP23425 

SKŁADKA MIESIĘCZNA

35 ZŁ

40 ZŁ

50 ZŁ

60ZŁ

65 ZŁ

75 ZŁ

90 ZŁ

63 ZŁ

ZAKRES UBEZPIECZENIA Wysokość świadczeń do wypłaty (PLN) KARENCJA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 50 400 63 000 70 000 84 000 92 400 100 800 150 880 70 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 36 000 45 000 50 000 60 000 66 000 72 000 114 800 50 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udary mózgu 18 000 22 500 50 000 60 000 33 000 72 000 102 500 35 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 18 000 22 500 25 000 30 000 33 000 36 000 57 400 25 000 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku - 100% trwałego uszczerbku 21 600 27 000 40 000 48 000 49 000 51 000 60 000 34 500 brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku - 1% trwałego uszczerbku 216 270 400 480 490 510 600 345 brak
Inwalidztwo wskutek wypadku 8 000 10 000 10 000 10 000 11 000 12 000 16 400 - brak
Niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego - - - - - - - 10 000 6 miesięcy
Śmierć małżonka 7 200 9 000 10 000 12 000 13 200 14 400 18 040 8 000 6 miesięcy
Śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 14 400 18 000 20 000 24 000 26 400 28 800 36 080 16 000 brak
Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego 1 280 1 600 1 800 2 200 1 980 2 640 3 280 1 400 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego - od 1 roku życia bez górnej granicy wieku 2 160 2 700 3 000 3 600 3 960 4 320 5 000 3 000 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 4 320 5 400 6 000 7 200 7 920 8 640 10 000 6 000 brak
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego - do 25 roku życia 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 3 500 6 miesięcy
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego - do 20 roku życia - - - - - - - 2 000 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonego 640 800 900 1 100 1 210 1 320 1 640 1 000 10 miesięcy
Śmierć noworodka Ubezpieczonego - od 23 tygodnia ciąży do 1 roku życia 1 440 1 800 2 000 2 400 2 640 2 880 3 608 2 000 6 miesięcy
Operacje Ubezpieczonego Plus (katalog zamknięty) - - - - - - - 1 000 6 miesięcy
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego - - - 500 / 250 - - - 1 500 / 750 6 miesięcy
Ciężka choroba Ubezpieczonego (zakres podstawowy lub rozszerzony) 2 880
podstawowy
3 600
podstawowy
4 000
podstawowy
4 800
rozszerzony
5 280
rozszerzony
5 760
rozszerzony
7 216
rozszerzony
- 6 miesięcy
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (katalog rozszerzony Plus) - - - - - - - 3 000 6 miesięcy
Poważne zachorowanie małżonka (katalog rozszerzony Plus) - - - - - - - 2 000 6 miesięcy
POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU
- za dzień pobytu w wyniku choroby 48 60 60 90 90 100 100 60 3 miesiące
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (druga kwota od 15 dnia)
48 / 24 60 / 30 60 / 30 90 / 45 99 / 49,50 108 / 45 147 / 73 150 / 50 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (druga kwota od 15 dnia)
48 / 24 60 / 30 60 / 30 90 / 45 99 / 49,50 108 / 45 147 / 73 150 / 50 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia)
48 / 24 60 / 30 60 / 30 90 / 45 99 / 49,50 108 / 45 147 / 73 100 / 50 brak
- za pobyt na OIOM w wyniku choroby 80 za dzień
maks. 5 dni
100 za dzień
maks. 5 dni
100 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
137 za dzień
maks. 5 dni
150 za dzień
maks. 5 dni
205 za dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
90 dni
- za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 80 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
137 za dzień
maks. 5 dni
150 za dzień
maks. 5 dni
205 za dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
brak

- świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne, za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim

- - - - - - - 30 3 miesiące
- za dzień pobytu w wyniku zawału lub udaru (druga kwota od 15 dnia)
48 60 60 90 90 100 100 90 / 60 90 dni
POBYT MAŁŻONKA W SZPITALU
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (druga kwota od 15 dnia)
- - - - - - - 50 / 25 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia)
- - - - - - - 50 / 25 brak
POBYT DZIECKA W SZPITALU (od 4 do 25 roku życia)
- za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia)
- - - - - - - 40 / 20 brak
Indywidualna kontynuacja tak tak tak tak tak tak tak tak
 

PONIŻSZE ZAPISY DOTYCZĄ POLIS:

EP3372 - 35ZŁ,

EP3373 - 40ZŁ,

EP3374 - 50ZŁ,

EP6510 - 60ZŁ,

EP8518 - 65ZŁ,

EP8519 - 75ZŁ,

EP3376 - 90ZŁ


KATALOG PODSTAWOWY:

■ nowotwór (guz) złośliwy,
■ zawał serca,
■ udar mózgu,
■ operacja pomostowania naczyń wieńcowych,
■ niewydolność nerek,
■ przeszczepianie narządów

KATALOG ROZSZERZONY:

■ nowotwór (guz) złośliwy, ■ zawał serca, ■ udar mózgu, ■ operacja pomostowania naczyń wieńcowych, ■ niewydolność nerek, ■ przeszczepianie narządów ■ paraliż ■ operacja zastawek serca ■ utrata kończyn ■ stwardnienie rozsiane ■ utrata wzroku ■ choroba Parkinsona ■ utrata słuchu ■ choroba Creutzfeldta Jakoba ■ utrata mowy ■ zakażenie HIV/AIDS (w wyniku transfuzji krwi) ■ ciężkie oparzenia ■ zakażenie HIV/AIDS (w związku z wykonywanym zawodem) ■ łagodny nowotwór mózgu ■ schyłkowa niewydolność wątroby ■ śpiączka ■ choroba Alzheimera ■ operacja aorty

■ ablacja (250 zł) ■ chemioterapia lub radioterapia (500 zł)
■ wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (250 zł) ■ terapia interferonowa (500 zł)
■ wszczepienie rozrusznika serca (250 zł) ■ dializoterapia (500 zł)

Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje w przypadku pobytu w szpitalu na terenie RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej.
Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby płatne od 1 dnia pobytu, gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do 90 dnia.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku płatne od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 90 dnia.

 

PONIŻSZE ZAPISY DOTYCZĄ POLISY:

EP23425 - 63ZŁ

 

KATALOG ROZSZERZONY PLUS:

■ nowotwór (guz) złośliwy ■ operacja zastawek serca ■ utrata kończyn wskutek choroby ■ zawał serca ■ stwardnienie rozsiane ■ bakteryjne zapalenie wsierdzia ■ udar mózgu ■ choroba Parkinsona ■ choroba neuronu ruchowego ■ operacja pomostowania naczyń wieńcowych ■ choroba Creutzfeldta Jakoba ■ zakażona martwica trzustki ■ niewydolność nerek ■ zakażenie HIV/AIDS (w wyniku transfuzji krwi) ■ choroba Huntingtona ■ przeszczepianie narządów ■ zakażenie HIV/AIDS (w związku z wykonywanym zawodem) ■ gruźlica ■ paraliż ■ schyłkowa niewydolność wątroby ■ wścieklizna ■ utrata kończyn ■ choroba Alzheimera ■ tężec ■ utrata wzroku ■ anemia aplastyczna ■ borelioza ■ utrata słuchu ■ zapalenie mózgu ■ przewlekłe zapalenie wątroby typu B ■ utrata mowy ■ schyłkowa niewydolność oddechowa ■ przewlekłe zapalenie wątroby typu C ■ ciężkie oparzenia ■ bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych ■ sepsa ■ łagodny nowotwór mózgu ■ bąblowiec mózgu ■ ropień mózgu ■ śpiączka ■ zgorzel gazowa ■ odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu ■ operacja aorty ■ masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie

■ nowotwór (guz) złośliwy ■ choroba Kawasaki ■ ciężkie oparzenia ■ łagodny nowotwór mózgu ■ nabyta niedokrwistość hemolityczna ■ anemia aplastyczna ■ śpiączka ■ nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) ■ operacja serca w krążeniu pozaustrojowym ■ wirusowe zapalenie mózgu ■ paraliż ■ utrata słuchu ■ dystrofia mięśniowa ■ bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ■ tężec ■ cukrzyca ■ utrata kończyn ■ utrata wzroku ■ zakażenie HIV/AIDS (w wyniku transfuzji krwi) ■ przewlekła niewydolność wątroby ■ niewydolność nerek

■ ablacja (1 500 zł) ■ chemioterapia lub radioterapia (1 500 zł)
■ wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (1 500 zł) ■ terapia interferonowa (1 500 zł)
■ wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (1 500 zł) ■ dializoterapia (1 500 zł)
■ wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (750 zł)

1) poziom 1 – 10% kwoty bazowej, 2) poziom 2 – 25% kwoty bazowej, 3) poziom 3 – 50% kwoty bazowej, 4) poziom 4 – 75% kwoty bazowej, 5) poziom 5 – 100% kwoty bazowej

Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje w przypadku pobytu w szpitalu na terenie RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej.
Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby płatne od 1 dnia pobytu, gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do 365 dnia.
Świadczenie za pobyt ubezpieczonego i małżonka w szpitalu w wyniku wypadku płatne od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 365 dnia.
Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku płatny od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 90 dnia.


 


Uznajemy staż u poprzedniego Ubezpieczyciela i gwarantujemy utrzymanie ciągłości ubezpieczenia grupowego! 

Wydrukuj, wypełnij i wyślij podpisaną deklarację przystąpienia na nasz adres.

 


 

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl